• 29 març, 2023 06:17

Finançament

Finançament

L’entitat promotora, gestiona la captació d’associats, una vegada adquirit el 100 % del seu pressupost, (possibilitant 60%), es crea una Fundació què regentaria el Temàtic Mare Nostrum i una Societat Mercantil que dirigiria les Sales d’Exhibició (Exhibeo). Aquesta Promotora, construiria i executaria les obres i es liquidaria, per passar a esser la Fundació i la Mercantil la propietària del complex amb els seus associats, fins al termini de la seva concessió municipal. Per tenir plena autonomia, s’aconsella el 100% d’inversió.

Captació d’inversors

Bàsicament la captació d’inversos en el terreny cultural bé donada pel desgravament fiscal de les empreses i persones físiques que inverteixin en una entitat sense ànim de lucre, àrea Temàtic Mare Nostrum (fundació). La recuperació del capital inicial, estarà bàsicament supeditada a la rendibilitat anual del àrea Exhibeo (10-12%), més els espais comuns del Centre.

117 inversors x 300.000 € = 35.100.000 €

100% total

137 inversors x 258.000 € = 35.346.000 €

100% total

113 inversors x 300.000 € = 33.900.000 €

96,86% total – 3,14% entitat financera

83 inversors x 258.000 € = 21.248.000 €

60,70% total – 39,30% entitat financera

41 inversors x 258.000 € = 10.578.000 €

30,22% total – 69,78% entitat financera

La forma de captació del inversor vindria donada mitjançant el dipòsit de la quantia del capital de l’acció. Dipositada en la seva entitat o entitat bancaria de Espai Valldeburg slu, en un temps no superior a tres anys i lliure de despeses bancàries. Arribat el termini i sense suficients socis, tornaria integre en el seu inversor.

Vols  contribuir amb el projecte fent una única aportació?

Fes un ingrés al projecte.

Espai Valldeburg slu

B55340053
C. Roig i Jalpi, 23 · 3r B
17300 Blanes · GIRONA
La Selva, Costa Brava

Reg: 17010 /Hoja:GI-65338 /Tomo:3237 /Folio:178 /Fecha:05/03/2019 /Inscripción:1